Skip navigation.
Home
Semantic KM Workshop

ข้อมูลสำหรับผู้เข้าอบรมกลุ่มที่ 4

ชื่อโครงงาน:  ระบบสร้างพจนานุกรมอธิบายความหมายมโนทัศน์ในออนโทโลยี (Ontology to Conceptual Dictionary Generation System)

วัตถุประสงค์และความคาดหวังของโครงงาน:

ออนโทโลยีประกอบไปด้วยมโนทัศน์จำนวนมาก การอธิบายความหมายของแต่ละมโนทัศน์ รวมทั้งความสัมพันธ์กับมโนทัศน์อื่นๆ ให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้จึงมีความสำคัญ ระบบนี้ทำหน้าที่แปลงข้อมูลออนโทโลยี ให้อยู่ในรูปแบบการนำเสนอแบบพจนานุกรมคำศัพท์ ที่อธิบายความหมายของมโนทัศน์ และความสัมพันธ์กับมโนทัศน์อื่นๆ

พี่เลี้ยงผู้ดูแล:

- คุณกนกอร ตระกูลทวีคูณ <kanokorn.tra{at}nectec.or.th>

- คุณสาวิตรี จำปาทอง <sawittree.jum{at}nectec.or.th>

ผลลัพธ์การพัฒนา

- รายงานเชิงเทคนิค 

- ไฟล์นำเสนอ