Skip navigation.
Home
Semantic KM Workshop

กิจกรรมการเขียนโปรแกรม Semantic KM Tools for Developers

วันเสาร์ที่ 4 – วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2553
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

รายละเอียดกิจกรรม
 

ประมวลภาพกิจกรรม

ข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผลลัพธ์ของการพัฒนา

Download API, Manuals and Data