Skip navigation.
Home
Semantic KM Workshop

Semantic Web คืออะไร

เว็บความหมาย (Semantic Web) คืออะไร?

 

            หากมองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว (ทศวรรษ 1980) จะพบว่าข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปของไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละบุคคล โดยมิได้มีการแบ่งปันกันกว้างขวางนัก จนเมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่ผ่านมา (ทศวรรษ 1990) การเกิดขึ้นของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ก่อให้เกิดการสร้างและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง ในรูปแบบของเอกสาร HTML ที่มีการเชื่อมโยงกันบนเครือข่ายเว็บ จนเมื่อเข้าสู่ทศวรรษนี้ (ทศวรรษ 2000) เราได้เห็นการเกิดขึ้นของรูปแบบการสร้าง และแบ่งปันความรู้ในรูปแบบของวิกิ และ บล็อกเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ดังเช่น สารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย (en.wikipedia.org) หรือ เว็บไซท์ Gotoknow (Gotoknow.org) หรือ เว็ปไซท์ทวิตเตอร์ (Twitter.com) เป็นต้น ก่อให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเว็บ ซึ่งหลายคนเรียกกันว่าเป็นเทคโนโลยีเว็บยุคที่ 2 หรือ เว็บ 2.0 นั่นเองรูปที่ 5 ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บ

            เว็บความหมาย หรือ Semantic Web เป็นวิสัยทัศน์ของทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บในยุคถัดไป หรือเทคโนโลยีเว็บ 3.0 ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า (ทศวรรษ 2010) ที่ข้อมูลมีการเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น ในลักษณะของเครือข่ายเชิงความหมาย (Semantic Network) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่มีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะ (Intelligent Agent) การสืบค้นข้อมูลที่อิงตามความหมาย (Semantic Search) เป็นต้น (รูปที่ 5) โดยมีหน่วยงาน W3C (http://www.w3.org/) เป็นองค์กรสากลที่เป็นผู้กำหนดแนวทางการพัฒนาและมาตรฐานสำหรับข้อมูลบนเว็บความหมาย (รูปที่ 6)รูปที่ 6 สถาปัตยกรรมเว็บความหมาย (Semantic Web)