Skip navigation.
Home
Semantic KM Workshop

ข้อมูลการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย

(Semantic based Knowledge Management Tools)

             ปัจจุบัน การติดต่อสื่อสาร (Communication) มีความสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากทำให้การบริหารจัดการข้อมูลและการสืบค้นเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีความยุ่งยาก และใช้เวลามากขึ้นเกินความจำเป็นของผู้ใช้ (Information Overload)  ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลในระบบทั้งอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตภายในองค์กร แต่การสืบค้นข้อมูลในบางครั้งไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน อันเนื่องมาจากคำที่ใช้ในการสืบค้นถูกจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ ที่ขาดการบูรณาการและการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีการจัดการฐานความรู้ที่ดีพอ เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงเข้ามามีบทบาทช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดฐานความรู้ หรือ ออนโทโลยี (Ontology)  ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างโปรแกรม ให้สามารถสื่อสารกันได้ในเชิงลึก (Deep Knowledge)  ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ “ปัญญาประดิษฐ์” การสืบค้นข้อมูลโดยใช้คำค้นดังกล่าว อาจค้นพบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่อาจไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดใน “ความหมาย”ของคำว่า “ปัญญาประดิษฐ์”

           เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลมีประสิทธิภาพดี สามารถเลือกข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น Semantics Web Technology ได้เข้ามาเป็นกลไกสำคัญสำหรับการบูรณาการและจัดระเบียบข้อมูลเชิงความหมาย ที่จะส่งผลให้การสืบค้นข้อมูลได้ผลลัพธ์ที่มีการสรุปสาระสำคัญ และมีการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลหลากชนิดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Semantic Web Technology ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนา    Web 3.0 ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงนำเสนอหลักสูตรอบรม “เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic-based information organization)”  สำหรับนักพัฒนาระบบ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
                1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยี Semantic Web และ Ontology เพื่อสนับสนุนการ บูรณาการฐานความรู้ และเพื่อช่วยให้ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ตรงกับความต้องการในการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบอินเทอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต
                2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญให้สามารถนำไปใช้งานได้ในโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในองค์กรได้ เช่น การพัฒนาระบบให้คำแนะนำหรือถามตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่มีความสนใจใน Knowledge Management
  • ผู้ที่มีความสนใจใน Semantics Web Technology
  • ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในสาขาต่างๆ ที่สนใจจะสร้างฐานความรู้ด้วยตนเอง

เนื้อหาหลักสูตร

  • Introduction to Semantics Web Technology
  • Ontology and ontology engineering
  • Semantic based information organization Tools

ความรู้พื้นฐาน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
40 คน

ระยะเวลา และสถานที่การอบรม

รุ่นที่ 1  วันที่ 15-16มีนาคม 2553 และ24-25มิถุนายน 2553  เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

รุ่นที่ 2 วันที่ 10-11พฤษภาคม 2553 และ29-30มิถุนายน 2553  เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมจะสามารถพัฒนาเครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้ (Ontology) ด้วยตนเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร หรือการสร้างฐานความรู้ของตนเอง

เงื่อนไขการอบรม
การอบรมจะเป็นการอบรมแบบต่อเนื่อง แต่จะแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

  1. วันที่ 15-16มีนาคม(รุ่นที่ 1)และ วันที่ 10-11พฤษภาคม (รุ่นที่ 2) จะเป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติการระดับพื้นฐานด้านการพัฒนา Semantic Web & Ontology
  2. วันที่ 24-25 มิถุนายน (รุ่นที่ 1)  และ วันที่ 29-30มิถุนายน (รุ่นที่ 2) จะเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาระบบฐานความรู้และเครื่องมือในรูปแบบ Ontology โดยเป็นการนำโจทย์มาจากหน่วยงานของผู้เข้าอบรม
  3. เดือนกันยายน 2553 จัดให้มีการแสดงผลงานการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC-ACE 2010)

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ฉบับพกพา (Notebook) มาด้วย เพื่อความสะดวกในการนำระบบไปพัฒนาต่อการลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยส่งแบบตอบรับได้ที่
คุณสุชาดา พิมพากร
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2316 โทรสาร 02-564-6757
E-mail: ipps@nnet.nectec.or.th

กำหนดการอบรม

AttachmentSize
ใบตอบรับเข้าร่วมการอบรม21.03 KB