Skip navigation.
Home
Semantic KM Workshop

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย รุ่นที่ 4

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย 
(Semantic based Knowledge Management Tools) รุ่นที่ 4

วันที่ 2-3 กันยายน 2556

ณ. ห้อง 113 Auditorium ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 
     ปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร (Communication) มีความสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากทำให้การบริหารจัดการข้อมูลและการสืบค้นเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีความยุ่งยาก และใช้เวลามากขึ้นเกินความจำเป็นของผู้ใช้ (Information Overload) ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลในระบบทั้งอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตภายในองค์กร แต่การสืบค้นข้อมูลในบางครั้งไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน อันเนื่องมาจากคำที่ใช้ในการสืบค้นถูกจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ ที่ขาดการ บูรณาการและการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีการจัดการฐานความรู้ที่ดีพอ เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงเข้ามามีบทบาทช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดฐานความรู้ หรือ ออนโทโลยี (Ontology) ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างโปรแกรม ให้สามารถสื่อสารกันได้ในเชิงลึก (Deep Knowledge) ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ “ปัญญาประดิษฐ์” การสืบค้นข้อมูลโดยใช้คำค้นดังกล่าว อาจค้นพบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่อาจไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดใน “ความหมาย”ของคำว่า “ปัญญาประดิษฐ์”
     เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลมีประสิทธิภาพดี สามารถเลือกข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web Technology) ได้เข้ามาเป็นกลไกสำคัญสำหรับการบูรณาการและจัดระเบียบข้อมูลเชิงความหมาย ที่จะส่งผลให้การสืบค้นข้อมูลได้ผลลัพธ์ที่มีการสรุปสาระสำคัญ และมีการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลหลากชนิดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Semantic Web Technology ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนา Web 3.0 ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงนำเสนอหลักสูตรอบรม “เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic-based Knowledge Management Tools)” สำหรับนักพัฒนาระบบ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยี Semantic Web และ Ontology เพื่อสนับสนุนการบูรณาการฐานความรู้ และเพื่อช่วยให้ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ตรงกับความต้องการได้ดียิ่งขึ้น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาและจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแบบ Ontology ที่สามารถนำไปใช้งานได้ในโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในองค์กรได้ เช่น การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล และระบบให้คำแนะนำ เป็นต้น
 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่มีความสนใจใน Knowledge Management
  • ผู้ที่มีความสนใจใน Semantic Web Technology
  • ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาต่างๆ ที่สนใจจะสร้างฐานความรู้ Ontology ด้วยตนเอง
 

เนื้อหาหลักสูตร

  • Introduction to Semantic Web Technology
  • Ontology and Ontology Engineering
  • Semantic-based Knowledge Management Tools
 

ความรู้พื้นฐาน

     สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย

     60 คน

ระยะเวลา และสถานที่การอบรม

     วันที่ 2-3 กันยายน 2556 ณ. ห้อง 113 Auditorium ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

กำหนดการอบรม

     รายละเอียดและกำหนดการอบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     ผู้เข้าอบรมจะสามารถพัฒนาฐานความรู้ (Ontology) ได้ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมเครื่องมือ และสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งานในระดับพื้นฐานได้ด้วยตนเอง

เงื่อนไขการอบรม

     ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ฉบับพกพา (Notebook) มาด้วยตนเอง เพื่อติดตั้งและฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม ทั้งนี้คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรมควรเป็นระบบปฏิบัติการวินโดว์ ตั้งแต่ Windows XP ขึ้นไป (ระบบปฏิบัติการอื่นๆ สามารถใช้งานได้ แต่เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้หากประสบปัญหาใดๆ ในการใช้งาน)

การลงทะเบียน

     เนื่องจากขณะนี้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องปิดการลงทะเบียน ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ โดยคลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

     หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ E-mail: marut.bur{at}nectec.or.th

เอกสารประกอบการอบรม

 

AttachmentSize
รายชื่อผู้ยืนยันเข้าร่วมการอบรม83.67 KB
รายละเอียดและกำหนดการอบรม73.79 KB